Устав

Статут  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Асоціація ветеранів Служби безпеки України «Семёрка»

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Асоціація ветеранів Служби безпеки України «Семёрка» (надалі — Асоціація) є місцевою громадською організацією, створеною ветеранами підрозділів оперативного документування СБ України з метою захисту своїх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів.
1.2. Повне найменування Асоціації:
українською мовою – Громадська організація «Асоціація ветеранів Служби безпеки України «Семёрка», скорочено – Г.О. «АВ СБУ «Семёрка» ;
російською мовою – Общественная организация «Ассоциация ветеранов Службы безопасности Украины «Семёрка», сокращённо – О.О. «АВ СБУ «Семёрка».
1.3. Повна назва Асоціації:
українською мовою – «Асоціація ветеранів Служби безпеки України «Семёрка», скорочено – «АВ СБУ «Семёрка» ;
російською мовою – «Ассоциация ветеранов Службы безопасности Украины «Семёрка», сокращённо – «АВ СБУ «Семёрка».
1.4. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормами міжнародного права, а, в разі діяльності на території інших держав, — законодавством цих держав, а також цим Статутом.
1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію міста Києва.
1.6. Асоціація набуває статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку. Асоціація користується окремим майном, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з гербом Асоціації, посвідчення, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, які затверджуються радою Асоціації (далі — Рада) і реєструються в установленому порядку. Асоціація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може виступати позивачем і відповідачем у суді.

2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація організується і діє на основі добровільності, незалежності, самоврядування, законності, гласності, а також рівноправності її членів.

2.2. Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на Конференції Асоціації (надалі — Конференція).

3. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання ветеранів підрозділів ОД та захист їх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів.
3.2. Завданнями Асоціації є:

 • сприяння створенню в суспільної свідомості доброзичливого і поважного відношення до співробітників правоохоронних органів, готовності сприяти їм в захисті інтересів суспільства і держави;
 • участь у формуванні активної громадської думки щодо підтримки боротьби правоохоронних органів проти корупції, наркобізнесу, тероризму та інших злочинних проявів;
 • участь у розробці і здійсненні цільових програм і заходів з метою профілактики правопорушень та недопущення залучення молоді в кримінальні структури й угруповання;
 • залучення матеріальних та інтелектуальних ресурсів для забезпечення підтримки діяльності підрозділів ОД;
 • всебічна турбота про ветеранів підрозділів та членів їх сімей, підвищення рівня їх соціальної забезпеченості та адаптації в нових умовах життя після завершення військової служби;
 • сприяння патріотичному, фізичному і моральному вихованню молоді, пропаганда здорового способу життя;
 • консолідація зусиль з українськими та іншими міжнародними неурядовими організаціями з метою взаємної підтримки в боротьбі із злочинними проявами;
 • захист відповідних законодавству України інтересів членів Асоціації.

3.3. Для виконання завдань, зазначених у напрямках діяльності, Асоціація в установленому порядку:

 • організовує роботу по залученню матеріальних і фінансових ресурсів;
 • взаємодіє з іншими громадськими організаціями в розробці та реалізації програм допомоги спеціальним підрозділам СБ України, бере участь у військово-патріотичному вихованні молоді;
 • проводить роботу щодо поліпшення соціально-побутових і матеріальних умов життя ветеранів, діючих співробітників, а також сімей загиблих, померлих ветеранів і співробітників підрозділів ОД;
 • розвиває міжнародні зв’язки, в межах чинного законодавства України бере участь у міжнародному співробітництві з організаціями, діяльність яких спрямована на протидію злочинним проявам;
 • здійснює збір, аналіз, систематизацію та поширення навчально-методичної та іншої інформації за напрямками діяльності Асоціації.

3.4. Для фінансового, матеріального та інтелектуального забезпечення своєї статутної діяльності, Асоціація вживає необхідних заходів шляхом участі у створенні самостійних суб’єктів господарювання (товариств, установ, підприємств) зі статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством України або законодавством тих країн, на території яких вони створюються. Основна частина прибутку цих підприємств, установ і організацій спрямовується на виконання статутних завдань Асоціації, фінансування програм Асоціації. 3.5. Асоціація проводить первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також подає, відповідно до вимог закону, фінансову звітність та статистичну інформацію по своїй статутній діяльності, інші дані, визначені законом. Документи, не передбачені законом, Асоціація подає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому цим Статутом.

4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

4.1. Для досягнення цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом, Асоціація має право в установленому порядку:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських органах та установах;
 • засновувати фонди;
 • згідно чинного законодавства засновувати на території Україні відділення Асоціації, які можуть користуватися правами юридичних осіб та діяти у рамках компетенції і на підставі Положень, затверджених Радою;
 • відкривати філії та представництва, які повинні легалізувати свою діяльність в порядку, встановленому Положенням, затвердженого Президентом Асоціації;
 • вносити пропозиції до державних органів влади і управління;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші, аналогічні за цілю, об’єднання громадян, здійснювати допомогу в їх організації;
 • одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей і завдань;
 • розповсюджувати інформацію через засоби масової інформації про власну діяльність та пропагандувати свої ідеї та цілі, згідно з чинним законодавством України.

4.2. Асоціація може користуватися також іншими правами, які не заборонені чинним законодавством України.
4.3. Вплив державних органів та службових осіб у діяльність Асоціації, так само як втручання Асоціації у діяльність державних органів та службових осіб не допускається.
4.4. Асоціація має право на добровільних засадах разом з іншими громадськими об’єднаннями засновувати та вступати між собою в спілки та асоціації, створювати блоки, коаліції і підприємства, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу відповідно до чинного законодавства України.

5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація складається з індивідуальних, в тому числі почесних, та колективних членів.
5.2. Індивідуальним членом Асоціації може бути ветеран (пенсіонер) — громадянин України, який закінчив військову службу в підрозділі ОД СБ України у зв’язку з виходом у запас, або громадянин України — співробітник зазначеного підрозділу, який прослужив в його складі не менше трьох років, і співробітник, який прослужив менше ніж три роки, але був відзначений державною нагородою за зразкове виконання покладених на нього обов’язків у складі підрозділу ОД, а також співробітник (незалежно від стажу), який отримав під час служби в підрозділі поранення або інвалідність, і визнає даний Статут, сплачує членські внески, виконує обов’язки членів Асоціації та приймає участь в її роботі по досягненню статутних цілей.
У виняткових випадках в члени Асоціації можуть бути прийняті особи, які внесли вагомий внесок у виконання статутних завдань Асоціації.
5.3. Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, діяльність яких заплямувала звання співробітника СБ України.
5.4. Порядок приймання в члени Асоціації та виключення з її членів регламентується Положенням, яке затверджується Конференцією. Приймання у члени Асоціації здійснюється на Конференції на підставі письмової заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 учасників Конференції.
5.5. Члени Асоціації мають право:

 • обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації (право бути обраним до виконавчого органу Асоціації мають тільки ті особи, які завершили військову службу);
 • вільно обговорювати на Конференції всі питання діяльності Асоціації, відкрито висловлювати і відстоювати власну точку зору;
 • звертатися до Асоціації за допомогою в захисті своїх інтересів, відповідних законодавству України;
 • користуватися допомогою Асоціації, послугами її підприємств та інших структур Асоціації;
 • користуватися матеріальними, соціально-побутовими та культурними благами, наданими Асоціацією; отримувати в установленому порядку інформацію, пов’язану з діяльністю Асоціації;
 • вносити додаткові і цільові внески;
 • припинити членство в Асоціації в установленому порядку.

5.6.  В Асоціації мають місце Почесні члени, які приймаються та затверджуються Конференцією Асоціації за поданнями Ради або Президента Асоціації.
Почесним членом може бути громадянин України або іноземний громадянин, який має особливі досягнення в боротьбі із злочинністю, діяльності Асоціації або активно сприяє захисту соціальних, економічних та інших спільних інтересів ветеранів підрозділів ОД та їх об’єднань.
Почесний член Асоціації звільняється від сплати внесків.
Почесний член Асоціації може бути позбавлений цього звання у випадках:

 • притягнення його до кримінальної відповідальності;
 • за власним бажанням.

5.7. Члени Асоціації сплачують вступні та щомісячні членські внески, розмір та порядок сплати яких затверджується Конференцією.
5.8. У рахунок внесків, за згодою Конференції, члени Асоціації можуть вносити будівлі, споруди та іншу нерухомість, автотранспорт, обладнання та інше майно, право користування інтелектуальною власністю, інші майнові права, а також грошові кошти в Українській та іноземній валюті.
5.9. При припиненні членства в Асоціації вступний, членські та інші внески не повертаються.
5.10. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту Асоціації, приймати участь в роботі її структур;
 • виконувати рішення керівних органів Асоціації та прийняті на себе зобов’язання;
 • платити внески.

5.11. Мінімальний розмір членських внесків для індивідуальних та колективних членів затверджується Конференцією.

6. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

6. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
6.1. Органами управління Асоціації є: Конференція, Рада, Президент.
6.2. Вищим органом управління Асоціації є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на рік. У Конференції беруть участь члени Асоціації або їх представники. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь проста більшість від загальної кількості членів Асоціації. Рішення Конференції приймаються шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 учасників Конференції.
6.3. До компетенції Конференції відноситься:

 • прийняття програми діяльності Асоціації;
 • внесення доповнень та змін до Статуту;
 • обрання Ради, Ревізійної комісії, Президента;
 • заслуховування звітів про діяльність Ради, Ревізійної комісії, Президента, Віце-Президентів;
 • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
 • створення, реорганізація та ліквідація госпрозрахункових організацій зі статусом юридичних осіб, а також заснування підприємств у порядку, передбаченому чинним законодавством України, затвердження їх статутів та положень;
 • прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.4. Кількісний та персональний склад Ради Асоціації визначається на Конференції та створюється з числа членів Асоціації терміном на 3 роки. Рада в перерві між проведенням Конференцій здійснює керівні функції в рамках компетенції, визначеної Статутом.
6.5. Засідання Ради  є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення Ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Ради  має один голос.
6.6. За рішенням Конференції на Раду покладається виконання окремих функцій, які належать до компетенції Конференції.
6.7. Членами Ради не можуть бути члени Ревізійної комісії. Члени Ради, які проходять службу в підрозділах СБУ, участі у вирішенні питань, які прямо чи опосередковано стосуються підприємницької діяльності заснованих Асоціацією господарських суб’єктів, не беруть.
6.8. Президент Асоціації
6.8.1. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює її виконавчий орган — Президент, який обирається на Конференції з числа членів Асоціації терміном на три роки. Президенту в його роботі допомагають два Віце-президента, яких призначає Президент з числа Засновників Асоціації строком на три роки.
6.8.2. У разі неможливості виконання повноважень Президентом Асоціації, його функції покладаються на одного з Віце-президентів Асоціації.
6.8.4. Президент самостійно вирішує всі питання щодо діяльності Асоціації, крім тих, які належать виключно до компетенції Ради та Конференції.

6.8.5. Президент:

 • забезпечує виконання рішень Конференції Асоціації;
 • забезпечує керівництво поточною діяльністю Асоціації в межах і порядку, визначеному цим Статутом;
 • затверджує символіку Асоціації;
 • затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, емблем та інших реквізитів Асоціації;
 • приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників апарату Асоціації;
 • підписує фінансові та інші документи Асоціації;

6.8.6. Президент у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами та громадянами, як на території Україні, так і за її межами, укладає угоди (договори) від імені Асоціації, видає довіреності, розпоряджається майном та коштами Асоціації (в межах визначених Конференцією), видає розпорядження і накази, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Асоціації. У своїй діяльності Президент керується рішеннями Конференції і Ради Асоціації, положень цього Статуту, а також чинним законодавством України.6.9. Віце-Президенти Асоціації є заступниками Президента.

6.9.1. Один з Віце-Президентів Асоціації  виконує обов’язки Президента Асоціації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.
6.9.2. Віце-Президент Асоціації діє за дорученням Президента та виконує окремі повноваження Президента за його дорученням чи за дорученням Ради Асоціації.
6.9.3. Визначає адміністрацію (апарат) Асоціації, призначає працівників та укладає з ними трудові контракти;
6.9.4. Забезпечує функціонування Асоціації;
6.9.5. Організовує первинний (оперативний) бухгалтерський облік, складання фінансової звітності та статистичної інформації про діяльність Асоціації;
6.9.6. Затверджує внутрішні документи Асоціації, не віднесені цим Статутом до затвердження іншими органами Асоціації;
6.9.7 Один з Віце-Президентів Асоціації має право другого підпису фінансових, банківських та інших документів пов’язаних з діяльністю Асоціації.

6.10. Ревізійна комісія.

6.10.1 Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Асоціації.
Персональний склад Ревізійної комісії обирається Конференцією строком на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається Конференцією.
6.10.2. Ревізійна комісія підзвітна Конференції Асоціації та подає на затвердження результати проведених перевірок.
6.10.3. Збори Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Конференції, Ради або Президента Асоціації. Збори Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосів  вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.
6.10.4 Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

 • вимагати та отримувати від посадових осіб Асоціації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Асоціації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;
 • складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Асоціації та подавати їх на затвердження Конференції;
 • залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Асоціації;
 • складати ліквідаційний баланс Асоціації.

6.10.5 Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Ради, якщо виникла суттєва загроза інтересам Асоціації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Асоціації чи її членів.

7. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Асоціація набуває право власності на:

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи;
 • кошти або майно від основної діяльності Асоціації.

7.2. Кошти Асоціації складаються з:
грошових коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
· пасивних доходів;
· коштів або майна від основної діяльності Асоціації.
3. Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, оргтехніку, транспортні засоби, засоби зв’язку, кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
7.4. Асоціація витрачає кошти на виконання статутних завдань, утримання апарату.
7.5. Асоціація, створені нею установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Єдиним статутним документом Асоціації є його Статут.
8.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалює Конференція.
8.3. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації реєструються в установленому законодавством порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Ліквідація проводиться за рішенням Конференції або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за неї проголосувало не менше 3/4 учасників Конференції.
9.3. Ліквідація Асоціації проводиться призначеною Конференцією ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Асоціації за рішенням суду — ліквідаційною комісією, яка призначається цим органом.
До ліквідаційної комісії, з дня її призначення, переходять повноваження щодо управління справами Асоціації.
9.4. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
9.5. Асоціація вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.